მიწოდება ხდება:

ანგარიშწოორება ხდება როგორც ნაღდი ასევე უნაღდო ანგარიშწორებით, ანგარიშზე ჩარიცხვით ან – ბარათით გადახდით

ნივთის მიწოდება ხდება საკურიერო სამსახურის მესშვეობით, ქ. თბილისის მისამართებზე შეკვეთის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში.თბილისის შემოგარენში ერთიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში. საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე შეკვეთის მიღებიდან  სამიდან ხუთი დღის ვადაში.